Fout
  • Fout bij het laden van feeddata

BeertaAlgemeen
Beerta ontstond in de elfde de eeuw op de zandopduiking van het zogeheten ‘schiereiland van Winschoten’. Het aldaar gestichte vrouwenklooster Beretha ver­dween met de Dollardvloed van 1277. Door inpolderingen groeide Beerta in de periode tussen 1840 en 1876 uit tot een van de rijk­ste plattelandsgemeenten. Na de Tweede Wereldoorlog kwam aan de westzijde nieuwbouw tot stand. De kenmerkende opstrekkende verkaveling verdween met de ruilverkaveling die vanaf de jaren zestig plaatsvond.

Exterieur
De Hervormde kerk (Hoofdstraat 263), oorspronkelijk gewijd aan St. Bartholo­meus, is een eenbeukige laat-gotische kerk met recht gesloten koor en vrij­staande toren. Volgens een inmiddels verdwenen stichtingssteen werd de kerk in 1506 gebouwd. Bij de bouw gebruikte men stenen van een kerk te Ulsda, die door de overstromingen was ingestort. Inwendig verving men in 1783 de stenen gewelven door het hui­dige houten tongewelf, dat rust op lijsten met gesneden consoles. In een notulenboek staat te lezen: ‘alsoo genoegsaam bekent is, dat onse kercke op sondag in de jaere den 3 auwgustij 1783 en dat wel opmerkelijk is juist in het midden van de predickdienst, is begonnen te breeken door steenen of te vallen, waardoor bijna elk ontstelt wierde en harde liep om zijn leven te bergen…’. Met het houten, spitse tongewelf dan er voor in de plaats kwam, werd de ruimtewerking van deze toch al hoge en brede kerk nog groter. Tijdens dezelfde verbouwing zijn toen aan de buitenzijde bakstenen lise­nen aangebracht. Tussen 1956 en 1961 werd de kerk gerestaureerd.De vrijstaande toren van drie geledingen en een afgeknot tentdak met open spitsje werd in 1806 gebouwd en staat op enige afstand ten noordwesten van de kerk.

Interieur
Tot de kerkinventaris behoren een preekstoel met kuip (tweede kwart van de zeventiende eeuw), een aan­tal grafzerken, onder meer voor Walrick Nantkes (overleden in 1623), Sebo Huninga (overleden in I661) en Doede Huninga (overleden in 1665) en een door P. van Oec­kelen in 1862 gebouwd orgel. Nadat van Oeckelen de opdracht had gekregen, stelde hij voor om een Trompet 16 vt te leveren boven het bestek voor 150 gulden. De kerkvoogden hadden echter geen behoefte aan deze uitbreiding: ‘omdat dit naar het oordeel van de deskundigen een tongwerk en daardoor dikwijls ontstemd is en ook de constructie er niet zoveel bij zal winnen’. Toch liet van Oeckelen bij de bouw een plaats vrij voor deze stem. Tot vandaag de dag is deze plaats nog niet ingevuld. Bij de grote kerkrestauratie van 1961, werden de banken vervangen door stoelen, het doophak kwam in twee gedeelten aan de westkant te staan.


Klik op een foto voor de diaserie


Bronnen
Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk
Monumenten in Nederland (ISBN: 90-400-9258-3)

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Nieuws

Kerken alfabetisch

Tweets

by acls us